Nie deptać prawników

Od lat partia przekonuje nas, czyli publikę, że jest formacją liberalną, co w istocie powinno oznaczać, iż ideał wolności ma dla niej znaczenie większe niż inne społecznie artykułowane wartości. Dla archetypicznego liberała nie równość, nie braterstwo czy solidarność zajmują czołowe miejsce na podium, lecz właśnie wolność. Najczęściej pod rękę z własnością, czyli dobrem, którego wolność ma być tarczą i opoką. Możliwość korzystania z wolności kończy się tam, gdzie nasza swoboda narusza wolność innych. Podobnie korzystanie z własności znajduje kres w miejscu ingerencji we własność drugiego. Tak wzajemnie, w sprzężeniu zwrotnym, współistnieją owe dwie megawartości systemu liberalnego.

W ostatnich tygodniach za sprawą ochrony praw autorskich dochodzi na naszych oczach do istotnego konfliktu obu zbratanych wartości liberalnych. Ochrona własności intelektualnej jednych powoduje zagrożenie czy wręcz atak na wolności innych. Oczywiście polem głównej konfrontacji jest ACTA, którą „liberalny” rząd Platformy podpisał na złość internetowej młodzieży, by po kolejnych protestach Donald Tusk przeszedł – jak to zgrabnie określił Jan Wróbel – do łagodnej opozycji wobec podpisanej właśnie przez swój rząd umowy. Zagończycy z partii rządzącej w rodzaju Stefana Konstantego Myszkiewicza Niesiołowskiego z wrodzoną sobie delikatnością określają niektórych spośród protestujących internautów mianem złodziejaszków dybiących na cudzą własność i ogłaszają (tak, tak – sam słyszałem 31 stycznia na własne uszy, jak wypluwał to z siebie u Moniki Olejnik sędziwy poseł), że w Polsce „mamy za dużo wolności”.

W tym samym mniej więcej czasie Naczelny Sąd Administracyjny dochodził do przekonania, że prezydent miał prawo odmówić fundacji Leszka Balcerowicza dostępu do treści opinii ekspertów oceniających ustawę o skoku na otwarte fundusze emerytalne ze względu na ochronę własności intelektualnej autorów tych opinii, którzy do tego stopnia są ze swoich ekspertyz dumni, że zakazali...
[pozostało do przeczytania 16% tekstu]
Dostęp do artykułów: