Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Regulamin konkursu "Oburzającej krzyżówki Piotra Lisiewicza"

Regulamin KONKURSU

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Ogłasza się konkurs na rozwiązanie „Oburzającej krzyżówki Piotra Lisiewicza” zamieszczanej w „Gazecie Polskiej”.
 2. Konkurs jest organizowany i prowadzony przez redakcję „Gazety Polskiej” wydawanej przez Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000220368, NIP: 521-052-44-33, Regon: 010058701, NIP: 5210524433.
II. DEFINICJE
Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:
 1. Konkurs – konkurs na rozwiązanie „Oburzającej krzyżówki...”.
 2. Nagroda – wybrana przez Organizatora książka lub inna niespodzianka.
 3. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną w wieku co najmniej 18 lat, która bierze udział w Konkursie.
III. WARUNKI KONKURSU
 1. W Konkursie może brać udział osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Udział w Konkursie polega na odgadnięciu hasła zawartego w „Oburzającej krzyżówce...” i przesłania go mailem na adres krzyzowka@gazetapolska.tv bądź listownie na adres Organizatora – w obu przypadkach wraz ze swoją propozycją hasła, które w przyszłości mogłoby stanowić rozwiązanie zamieszczanej w „GP” „Oburzającej krzyżówki...”. W tytule maila bądź na kopercie należy umieścić dopisek: Krzyżówka.
 3. Sześć osób (trzech Uczestników Konkursu z puli mailowej i trzech z puli listownej), które wskażą poprawne rozwiązanie „Oburzającej krzyżówki...” i jednocześnie dadzą najciekawsze propozycje haseł do kolejnych edycji „Oburzającej krzyżówki...”, zostanie nagrodzonych. O tym, które hasła dodatkowe są najlepsze, decyduje Organizator.
 4. Przewidziane są dwie nagrody główne (po jednej dla zwycięzcy z puli mailowej i zwycięzcy z puli listownej), oraz cztery nagrody niespodzianki (po jednej dla dwóch zwycięzców z puli mailowej i po jednej dla dwóch zwycięzców z puli listownej).
 5. Organizator w dniu rozpoczęcia Konkursu obok „Oburzającej krzyżówki…” zamieści informację, co będzie nagrodą główną. Nagrody niespodzianki Organizator będzie wybierał na bieżąco.
 6. Każdy Uczestnik musi podać swoje imię, nazwisko i adres, opcjonalnie numer telefonu.
 7. W każdym mailu lub piśmie musi być zawarta formuła: „Ja, ……………., akceptuję warunki Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz oświadczam, że dane zawarte w mailu/piśmie dotyczącym przedmiotowego Konkursu zostały podane dobrowolnie. Jednocześnie oświadczam, że posiadam pełne prawa autorskie do nadesłanej odpowiedzi i nie narusza ona praw osób trzecich ani nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom”.
 8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na ujawnienie na łamach „Gazety Polskiej” imienia, nazwiska oraz nazwy miejscowości, z której pochodzi zwycięzca.
IV. CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Konkurs trwa od publikacji krzyżówki politycznej do dnia poprzedzającego ukazanie się kolejnego numeru „Gazety Polskiej” z zamieszczoną „Oburzającą krzyżówką…”. Może być powtarzany wielokrotnie.
 2. Konkurs zostanie zakończony poprzez ogłoszenie zwycięzców, które będzie publikowane dwa tygodnie po ukazaniu się „Oburzającej krzyżówki…”, której Konkurs dotyczył.
V. DORĘCZENIE NAGRODY
Doręczenie nagrody odbędzie się w drodze korespondencyjnej na koszt Organizatora.

REDAKCJA „GAZETY POLSKIEJ”