Bardzo dobre orzeczenie

W zamówieniach publicznych bardzo dużą rolę odgrywa kwestia ryzyka i takiego sformułowania warunków umowy, aby obie strony – zamawiający i wykonawca – były, na ile to możliwe, przed tym ryzykiem chronione. Sposobność taką dają m.in. klauzule waloryzacyjne. Pozwalają one dostosować koszty realizacji inwestycji do sytuacji rynkowej, np. wynikającej ze wzrostu cen materiałów wykorzystywanych do realizacji zamówienia.

Wydaje się, że powinien to być standard. Zdarzają się bowiem zamówienia z przewidywanym czasem realizacji wynoszącym ponad rok. Obowiązek waloryzacji kontraktów trwających więcej niż 12 miesięcy znajduje się w samej ustawie o zamówieniach publicznych. Mówi o nim art. 142 ust. 5 tego dokumentu. Dotyczy on jednak trzech czynników mogących wpływać na wartość zamówienia, a mianowicie: zmiany ustawowej płacy minimalnej, wysokości stawki podatku VAT oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Nie ma w nim natomiast mowy o innych ważnych czynnikach wpływających na koszty. A tych jest przecież wiele i często okazuje się, że dochodzi do ich realizacji. Na to, czy dane zamówienie będzie dla wykonawcy opłacalne, mogą mieć wpływ wskaźniki makroekonomiczne takie jak: poziom bezrobocia, poziom płac, inflacja czy ceny energii. Obecnie mamy do czynienia z dużą dodatnią dynamiką, jeśli chodzi o płace, i jednocześnie ma miejsce rekordowo niskie bezrobocie. To powoduje, że wiele miejsc pracy wakuje, a płacowe koszty pracy dla firm rosną. Oczywiście należy się cieszyć zarówno z niskiego bezrobocia, jak i wyższych pensji. Ale dla przedsiębiorstw jest to pewien problem. Szczególnie w sytuacji, kiedy są zaangażowane w realizację długoterminowych kontraktów, a zysk z ich wykonania jest skalkulowany przy określonych warunkach rynkowych. Te zaś, jak widzimy, potrafią się mocno zmieniać. W tych okolicznościach stosowanie klauzul waloryzacyjnych powinno być zupełnie naturalne, i to nie wyłącznie w przypadku długich kontraktów. Ich...
[pozostało do przeczytania 41% tekstu]
Dostęp do artykułów: