Nadzieja dla polskich firm z kapitałem polskim

29 stycznia br. odbyła się w Sejmie konferencja „Związki gospodarcze o strukturze sieciowej  i integracji produktowej działające na bazie wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych”. Organizatorami byli Klub Kukiz’15 oraz Konfederacja na rzecz Reform Ustrojowych. W konferencji, oprócz reprezentacji przedsiębiorców i ich związków, brali udział posłowie i przedstawiciele rządu. Przewodniczył jej poseł Jarosław Sachajko. Konferencja objęta została merytorycznym patronatem Rady.

Organizatorzy zaprezentowali tezę, że pomimo 28 lat transformacji ustrojowej w Polsce nie wykształciły się struktury gospodarcze właściwe dla współczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki rynkowej.
 
Zdaniem organizatorów związki gospodarcze o strukturze sieciowej i integracji produktowej, oparte na produktowym łańcuchu wartości dodanej, stojące m.in. za sukcesami rozwiniętych gospodarek Dalekiego Wchodu, w porównaniu z organizacjami gospodarczymi o strukturze hierarchicznej i integracji kapitałowej, jak np. spółki prawa handlowego działające w łańcuchu dostaw, są zdolne do tworzenia produktów niższym kosztem oraz z wyższą wartością dodaną.

Jan Sposób, Józef Kamycki oraz dr Marcin Halicki zaprezentowali „umowy wspólnego działania”, zdefiniowane prawnie w „Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości finansowej nr 11 – Wspólne ustalenia umowne”, nie zaimplementowanym dotąd, pomimo szeregu petycji, w polskim prawie. Umowy takie są wartością szczególną. W umowach tych każdy z interesariuszy ma prawo do „udziałów ze sprzedaży” proporcjonalne do poniesionych kosztów. Koszty te muszą być przed wszystkimi wspólnikom ujawnione i udokumentowane. W ten sposób zostaje wyłączony mechanizm pompowania ceny egoizmem wspólników. O jakość i asortyment dbają wszyscy, radykalnie zmniejszają się potrzeby pożyczkowe. Dodatkowo zastosowanie odwróconego łańcucha płatności zmusza wszystkich uczestników wspólnych ustaleń umownych do walki o ostateczny...
[pozostało do przeczytania 44% tekstu]
Dostęp do artykułów: