Racjonalny patriotyzm gospodarczy

Patriotyzm może być rozumiany: emocjonalnie, jako miłość i gotowość poświęceń dla kraju – ojczyzny, bądź racjonalnie, jako tworzenie, rozwijanie, akceptacja i preferowanie (pod akronimem TRAP) warunków i rozwiązań racjonalnie korzystnych dla kraju ojczystego, a co za tym idzie– bezpośrednio bądź pośrednio dla jego obywateli, tj. narodu, zgodnie z jego definicją w Konstytucji RP. Z perspektywy RPG – racjonalnego patriotyzmu gospodarczego – TRAP powinien być tak skonstruowany, aby w sposób czytelny prowadzić do wzrostu podmiotowości oraz ekonomicznego dobrostanu narodu, tj. obywateli polskich – działających zarówno w kraju, jak i za granicą, z podkreśleniem rangi działalności krajowej, zarówno konsumentów, jak i producentów, występujących bezpośrednio bądź pośrednio, biernie bądź czynnie, w tym poprzez swoje firmy/przedsiębiorstwa.

Możliwe są odmienne orientacje TRAP-u – w nietożsamych obszarach. Po pierwsze – orientacja gospodarki narodowej (nazwa niezbyt fortunna i myląca), mierzonej za pomocą PKB – realizowana obecnie w polskiej praktyce w sposób wyłączny. Nie rozróżnia pomiędzy kapitałem polskim oraz obcym. Umożliwia relatywnie łatwiejszy i bardziej sterowalny wzrost wskaźnika PKB, m.in. poprzez akwizycję i krajową adopcję (w tym metodą greenfield) dobrze zorganizowanego i o wysokim potencjale innowacyjnym kapitału obcego/zagranicznego. Orientacja szczególnie korzystna dla kapitału obcego – wobec niemal czterokrotnie wyższej w Polsce niż w krajach strefy euro, a także wyższej niż na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech krańcowej produktywności kapitału, tj. dodatkowej produkcji z każdej zainwestowanej złotówki czy euro. Polskie czynniki produkcji mogą na tym skorzystać głównie w formule kooperacji i koopetycji. Orientacja na PKB de facto osadzona jest w kosmopolitycznym paradygmacie gospodarki.

Po drugie – orientacja gospodarki obywatelskiej, mierzonej przez PNB – okazjonalnie deklarowana, na przykład ostatnie hasła z...
[pozostało do przeczytania 45% tekstu]
Dostęp do artykułów: