Nowy gaz dla Polski

Gwarancja bezpieczeństwa energetycznego dla UE

Pierwszy ważny wniosek konferencji sformułował Artur Lorkowski, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jego zdaniem gaz łupkowy należy traktować jako szansę na poważną dywersyfikację źródeł energii. Czyli na gwarancje bezpieczeństwa energetycznego. Bo dywersyfikacja to nie tylko zróżnicowanie dróg i kierunków dostaw gazu, ale przede wszystkim jego źródeł. Z kolei zróżnicowanie źródeł pozyskiwania gazu nie powinno zależeć jedynie od importu z innych krajów czy regionów świata, ale także od pozyskiwania błękitnego paliwa dzięki stosowaniu nowych technologii. Tych zapewniających eksploatację złóż niekonwencjonalnych. A to oznacza sięganie po nowe źródła. Takie podejście sprawia, że ewentualne wydobycie gazu łupkowego jest jeszcze bardziej interesujące.

Niedawno przyjęta polityka energetyczna Unii Europejskiej w skromnym stopniu uwzględnia wykorzystanie gazu łupkowego. Tym bardziej Polska musi mieć własną, perspektywiczną strategię realizacji programu szerokiego wykorzystania potencjału tego surowca, znajdującego się w naszym kraju. Z podstawowych założeń polityki energetycznej UE wynika, że do 2014 r. ma być w Europie zagwarantowany swobodny przepływ gazu między rynkami narodowymi. Zapewniona dzięki temu liberalizacja europejskiego rynku gazowego i zniesienie barier w przepływie tego paliwa między różnymi jego odbiorcami to poważna szansą dla gazu łupkowego pochodzącego z Polski. Z drugiej strony trzeba brać pod uwagę, że pojawienie się nowych dostawców gazu, pozyskiwanego dzięki innej technologii, może być czynnikiem generującym niepewność na rynku gazu. W Europie może komplikować przyjęte do realizacji programy budowy infrastruktury przesyłowej. Z pewnością jednak, ze względu na prowadzoną politykę stopniowej eliminacji węgla jako nośnika energii oraz wdrażanie pakietu klimatycznego, w UE popyt na gaz ziemny będzie szybko wzrastać. Dlatego właśnie zainteresowanie gazem...
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: