Studio TVN do rozbiórki?

ITI wniosło odwołanie do wojewody mazowieckiego, który negatywnie rozpatrzył ten wniosek. W marcu 2002 r. ITI wniosło o wznowienie postępowania. Kolejny wojewoda, Leszek Mizieliński z SLD, wyraził zgodę, a następnie w maju 2002 r., na podstawie art. 154 § pkt 1 i 2, zmienił własną decyzję z grudnia 2001 r., uchylając decyzję Prezydenta Warszawy z roku 2000, i orzekł o zmianie okresu użytkowania na bezterminowy. Decyzja została uzasadniona interesem społecznym i słusznym interesem strony.

Sąsiedzi ITI odwołali się z kolei do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W efekcie, w lipcu 2002 r., została uchylona decyzja wojewody o przyznaniu prawa do bezterminowego użytkowania. Decyzja była zasadna, ponieważ strony nabyły prawo, którego treścią jest możliwość żądania zaniechania użytkowania hali. W sierpniu 2002 r. ITI wniosło o wznowienie postępowania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, powołując się na art. 145 § 1 pkt 4 („W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli […] strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu”), twierdząc, że odwołanie nie zostało doręczone przedstawicielom firmy.

GINB uchylił więc poprzednią decyzję, przywracając tę z maja 2002 r. – zdaniem organu można było dokonać zmiany decyzji w drodze art. 154 k.p.a., ponadto sąsiedzi TVN nie są stroną – stroną jest jedynie inwestor i organ I instancji, czyli w tym wypadku wojewoda. Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z roku 2004 uchyliła większość poprzednich postanowień, stwierdzając zarazem wadliwość postępowania, oraz wygaśnięcie prawa użytkowania z dniem 12 marca 2000 r., a więc po wyżej wymienionym terminie obiekt należy rozebrać na każde żądanie organu do spraw nadzoru budowlanego. Uchylenie wszystkich decyzji nie jest jednak jednoznaczne z nakazem rozbiórki, do tego uprawniony jest organ ds. nadzoru budowlanego.
W roku 2005 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego odmówił wznowienia postępowania w tej sprawie....
[pozostało do przeczytania 43% tekstu]
Dostęp do artykułów: