Suweren ubezwłasnowolniony

Prawnicza wykładnia potwierdziła jedynie przenikliwą analizę Senatora. Norma konstytucyjna, wysłowiona w art. 173 naszej ustawy zasadniczej, głosząca, że „Sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz”, proklamuje niezależność i odrębność także od władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej, należącej z mocy normy art. 4 ust. 1 Konstytucji do Narodu. Sądy i sędziowie są faktycznie nieusuwalni ze swoich stanowisk inaczej niż na mocy decyzji własnej sędziowskiej korporacji lub pojedynczych orzeczeń innych sędziów, odbierających wyrokami byłym kolegom prawo sprawowania funkcji sędziowskich przez konkretny czas. Nie ma w polskim prawie wszczynanej na żądanie obywateli lub ich przedstawicieli procedury usunięcia sędziego z urzędu. Instancje kontrolne nie mają w swoich prerogatywach kompetencji do kontrolowania sądów i sędziów w zakresie dotyczącym istoty ich władzy – ferowanych orzeczeń. Tą drogą sądy i trybunały uniezależniły się od Narodu.

Konstytucja zapisuje też szczerze nie tylko niezależność od innych władz, w tym władzy Narodu, ale także swą od nich odrębność. Formalnie rzecz ujmując, art. 4 ust. 2 Konstytucji przewiduje, że Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Gdy mowa o bezpośrednich formach władzy Narodu, to bez wątpienia idzie tu o referenda i wybory. Na skutek wyboru władzy ustawodawczej, a następnie wyboru przez przedstawicieli Narodu władzy wykonawczej (rządowej), realizuje się jego nadrzędna rola. Wybieramy też w wyborach powszechnych kolejnego przedstawiciela sprawującego władzę wykonawczą, to jest prezydenta. Po dodaniu do tego katalogu wyborczej metody odnośnie do samorządu terytorialnego pozostanie nam tylko jedna władza, która jest na tyle odrębna, że nawet Naród nie może wybrać ani odwołać jej przedstawicieli. Ani pośrednio, ani bezpośrednio. Formalna prerogatywa prezydencka do mianowania sędziów nie ma bowiem nic wspólnego z wyborem. Widać to było dobitnie, gdy Prezydent Lech Kaczyński...
[pozostało do przeczytania 12% tekstu]
Dostęp do artykułów: