Polska polityka niepodległościowa

Opcja na Europę nie może oznaczać rezygnacji z niepodległości, podporządkowania się dechrystianizacyjnej fali płynącej z Francji i Niemiec, osłabienia więzów z USA. Polska wybiera Europę Ojczyzn i sojusz z USA. Ale co wybierze Ameryka?

Henry Kissinger w swej monumentalnej pracy „Dyplomacja”, definiując sytuację geopolityczną USA, napisał: „W ujęciu geopolitycznym Ameryka jest wyspą leżącą nieopodal wielkiego kontynentu euroazjatyckiego, mającego znacznie więcej mieszkańców i więcej zasobów aniżeli Stany Zjednoczone. Zagrożeniem strategicznym dla Ameryki byłaby sytuacja, w której Europa lub Azja znalazłaby się pod dominacją jednego mocarstwa. W takim układzie powstałby bowiem potencjał przewyższający Amerykę na płaszczyźnie gospodarczej, a w konsekwencji także militarnej. Takiej groźbie należałoby zapobiec niezależnie od tego, czy dominujące mocarstwo zdawałoby się być zaprzyjaźnione. Nie można bowiem wykluczyć, że gdyby kiedyś mocarstwo to zmieniło postawę, Ameryka nie byłaby już w stanie podjąć skutecznych przeciwdziałań ani wpływać na bieg wydarzeń. (…) Obawy te pogłębiają się na skutek zjednoczenia Niemiec. Wiedząc, że dwa giganty kontynentalnej Europy albo dokonywały rozbioru sąsiadów, albo toczyły wojny na ich terytoriach, państwa położone między Rosją a Niemcami lękają się, że wytwarza się próżnia w sprawach bezpieczeństwa. Dlatego też zabiegają o amerykańską osłonę. (...) Niemcy stały się tak silne, że istniejące instytucje europejskie nie gwarantują już równowagi między Republiką Federalną a jej partnerami w Europie, ta zaś nawet z Niemcami nie sprosta (…) odrodzeniu dawnej Rosji. (…)
Wzajemne przyciąganie się Rosji i Niemiec, którego rezultatem może być superpartnerstwo, (…) nie leży w interesie żadnego innego państwa. Zbyt daleko idące zbliżenie Rosji i Niemiec budzi obawy o powstanie kondominium. (…) Z kolei bez Europy Ameryka zamieni się w sensie psychologicznym, jak również geograficznym i geopolitycznym, w wyspę u...
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: