Nie takiej Polski się spodziewałem

Od kilku lat jestem bez jakiegokolwiek zatrudnienia i bez środków do życia. Trochę ciężko mi o tym mówić, bo nie takiej Polski się spodziewałem

Zasadniczą Szkołę Kolejową ukończyłem w Tarnowie w 1972 r. Tam w latach 1973–1984 w Fabryce Silników Elektrycznych Ema-Tamel pracowałem jako tokarz. Od 1979 r., przez dwa lata, byłem współpracownikiem KSS KOR. Od października 1980 r. współredagowałem i wydawałem niezależne pismo „Wiadomości Tarnowskie”. Przed akcjami protestacyjnymi drukowałem też plakaty (we współpracy z Wacławem Mojkiem, Ryszardem Kacerem, Janem Niemczurą, Wojciechem Ziemirskim).
23 sierpnia 1980 r. byłem przewodniczącym Komitetu Strajkowego. Pod koniec sierpnia współorganizowałem i przewodniczyłem Komitetowi Wolnych Związków Zawodowych, a 31 sierpnia 1980 r. współtworzyłem Komitet Założycielski NSZZ. Następnie w kilkudziesięciu zakładach na terenie miasta pomagałem zakładać „Solidarność”. W latach 1980–1981 byłem członkiem Sekcji Interwencji MKZ/ZR Małopolska Delegatura w Tarnowie. Od stycznia 1981 przewodniczyłem także Komisji Zakładowej „S”. W lipcu 1981 r. byłem delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolska w Tarnowie. Byłem także współorganizatorem Mszy Katyńskich. Tworzyłem sieci kolportażu prasy i wydawnictw niezależnych, m.in. „Robotnika” i „Gońca Małopolskiego”. Zainicjowałem powstanie biblioteki wydawnictw niezależnych działającej w ramach „Wiadomości Tarnowskich”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego krótko się ukrywałem. Po zatrzymaniu zostałem internowany w Załężu koło Rzeszowa (tam mnie pobito) i Uhercach. Po zwolnieniu w lipcu 1982 r. związałem się z podziemnymi strukturami „Solidarności”. Do 1989 r. kolportowałem podziemne pisma i wydawnictwa, prowadziłem akcje ulotkowe i plakatowe, organizowałem manifestacje, starałem się pomagać innym represjonowanym. W lutym 1984 r. zostałem aresztowany. Przetrzymywano mnie w Areszcie Śledczym w Tarnowie, Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w...
[pozostało do przeczytania 32% tekstu]
Dostęp do artykułów: