Czwarta Rewolucja Przemysłowa a innowacja

Konferencja „Zmieniamy polski przemysł” jak co roku dała szansę na dyskusję o jego kierunkach rozwoju. Panel dyskusyjny dotyczący przemysłu obronnego był miejscem rozważań na temat roli innowacji w Czwartej Rewolucji Przemysłowej.

Innowacja to słowo-wytrych ostatnich lat. Innowacyjna jest gospodarka i przedsiębiorstwo. Czy innowacja jest celem przedsiębiorstwa? Czy istnieją przedsiębiorstwa nieinnowacyjne?

Zacznijmy od przypomnienia celu ekonomicznego: „Celem przedsiębiorstwa jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku dóbr i usług i stałe zwiększanie wytwarzanej przez przedsiębiorstwo wartości dodanej”. Cel ten w gospodarce osiąga się za pomocą takich narzędzi jak: poprawa produktywności, innowacyjność i poprawa procesu. Poprawa produktywności dotyczy metod porządkujących produkcję. Te metody to, w dużym uproszczeniu, porządek w miejscu pracy i harmonogramowane działanie. Poprawa procesu to stosowanie nowych, tańszych technologii.

Czym jest więc innowacja?
Innowacja to ciąg działań, prowadzących do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych. Termin został wprowadzony przez J.A. Schumpetera. Jest to wynalazczość lub racjonalizacja. Słowo „innowacja” zagościło na stałe w naszym słowniku.

Jak klasyfikuje innowację teoria Przyszłości Wytwarzania?
Wyróżniamy trzy rodzaje innowacji: inkrementalną, równoległą lub transformacyjną. Innowacja inkrementalna jest najczęściej spotykana. Często nazywamy ją racjonalizacją.
Innowacja równoległa to taka, która pozwala na znalezienie nowego zastosowania dla już istniejącego produktu. Przykładem innowacji równoległej jest tablet. Tablet to przecież powiększony smartfon. Dziś używamy jednocześnie obu urządzeń. Oznacza to, że każdy użytkownik obu urządzeń zapłacił za pomysł dwukrotnie. Innowacja transformacyjna to wynalazczość. Efektem wynalazczości jest...
[pozostało do przeczytania 47% tekstu]
Dostęp do artykułów: