Czerwona gwiazda i tęczowa flaga

Terlikowski uważa, że dorobek Soboru, produkt wielkiej dyskusji między konserwatystami a progresistami w Kościele, zakończonej zwycięstwem zwolenników postępu, nie tyle otworzył puszkę Pandory, ile uchylił niewielką, z latami potężniejąca lukę, przez którą wydostały się relatywizm i wszystkie choroby współczesnego świata. Okazało się, że tzw. duch Soboru, na który chętnie powoływali się rozmaici „reformatorzy”, ma niewiele wspólnego nie tylko z soborowym nauczaniem, ale i z katolicyzmem w ogóle. A jego rozprzestrzenianie się przypadło na lata rewolucji obyczajowej lat 60. i 70. oraz prowadzonej przez Moskwę ekspansji marksizmu, pacyfizmu i wszelkich innych „izmów”... Negatywną rolę w tym procesie odegrał łagodny charakter dwóch „soborowych” papieży – Jana XXII i Pawła VI, w nauczaniu jednoznacznych, w praktyce po ludzku miękkich, niezdolnych do mocniejszego dyscyplinowania swojej owczarni, a nade wszystko jej pasterzy. Zmiany przyniosły zdecydowane kroki Jana Pawła II i Benedykta XVI, ale przyszły zbyt późno. W krajach Zachodu autodestrukcja Kościoła doprowadziła do tego, że duchowni zgodni i posłuszni nauczaniu Rzymu stanowią dziś mniejszość, seminaria i uczelnie z nazwy katolickie opanowane są przez zwolenników Künga czy Drewermanna, ludzie, którzy porzucili szaty duchowne, a niekiedy także Boga, nadal zajmują stanowiska akademickie, decydując o rozwoju narybku. Opatrzne rozumienie nauk soborowych, uznanie wolności człowieka za wartość wyższą niż posłuszeństwo Bogu wraz z wyniesieniem indywidualnej samorealizacji ponad obowiązki i zasady doprowadziło do ideowego zamętu – są dziś księża zwolennicy prawa do zabijania nienarodzonych, jak eksjezuita O’Rourke, są rzecznicy kapłaństwa kobiet, zniesienia celibatu, szerokiego otwarcia rozwodnikom drogi do życia sakramentalnego, wyświęcania na kapłanów czynnych homoseksualistów. Kwestionowane jest istnienie piekła („piekło jest puste”), grzechu, a nawet boskiej natury Jezusa Chrystusa. Podważanie dogmatów prowadzi coraz...
[pozostało do przeczytania 22% tekstu]
Dostęp do artykułów: