Pierwsza wojna o media

Radio i telewizja po Sierpniu ’80

Okres między sierpniem 1980 r. a grudniem 1981 r. to czas niespotykanej wcześniej w Polsce Ludowej dyskusji na temat kształtu środków masowego przekazu. Problematyka mediów znalazła swój wyraz w porozumieniach zawartych między strajkującymi robotnikami Wybrzeża i władzami. Bardziej szczegółowe zapisy odnośnie do środków masowego przekazu zawarto w porozumieniu gdańskim, w którym stwierdzano: „Działalność radia i telewizji oraz prasy i wydawnictw winna służyć wyrażaniu różnorodności myśli, poglądów i sądów. Powinna ona podlegać społecznej kontroli”.

Po zgodzie na „mniejszo zło”, jakim dla władz było utworzenie

[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: