ARiMR pomaga unowocześnić polską wieś. Wieloaspektowa pomoc rolnikom sprzyja unowocześnianiu branży

Prawie ćwierć wieku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspiera polskich rolników i mieszkańców terenów wiejskich. Przez 25 lat swojej działalności przekazała im blisko 315,5 mld zł z funduszy krajowych i unijnych. Dzięki tym środkom nastąpiły cywilizacyjne zmiany na polskiej wsi, zmodernizowano tysiące gospodarstw, rolnictwo oraz przetwórstwo rolno-spożywcze stały się istotną gałęzią naszej gospodarki i podstawą krajowego eksportu. A co najważniejsze – poprawiła się jakość życia na wsi.

Dziś ARiMR jest największą agencją rolniczą w Unii Europejskiej. Od 2017 r. jest także jedyną instytucją w Polsce, która rozdysponowuje europejskie środki na rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, rozwój obszarów wiejskich oraz rybactwo.
Agencja powstała w 1994 r. Na początku jej zadaniem była pomoc rolnikom w wydobyciu się z pułapki zadłużenia w bankach. Agencja dopłacała wtedy rolnikom i przedsiębiorcom rolnym do spłaty kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Ta forma pomocy oferowana jest do dziś i podobnie jak w latach 90. środki na to pochodzą z budżetu krajowego. Obecnie pomoc ze środków krajowych udzielana jest także w formie 
m.in. poręczeń i gwarancji, dofinansowania kosztów ponoszonych przez rolników na utylizację padłych zwierząt gospodarskich, jednorazowej pomocy finansowej w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Od początku swojej działalności do 1 listopada 2018 r. Agencja przekazała rolnikom w ramach wsparcia krajowego łącznie blisko 24 mld zł.
Od 2002 r. ARiMR zaczęła pomagać finansowo polskim gospodarstwom rolnym w dostosowaniu się do standardów i procedur obowiązujących na unijnym rynku, realizując przedakcesyjny program SAPARD z budżetem 4,5 mld zł współfinansowanym przez UE. Aby móc realizować ten program, ARiMR musiała otrzymać status akredytowanej agencji płatniczej. W ten sposób stała się pierwszą instytucją w Polsce działającą w oparciu o procedury obowiązujące w Unii....
[pozostało do przeczytania 61% tekstu]
Dostęp do artykułów: