LIST DO PARLAMENTARZYSTÓW

My, przedstawiciele branży biogazowej i gospodarki odpadami, z satysfakcją przyjmujemy rządowy projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Fundamentem tej nowelizacji jest przyjęta przez rząd Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). W pełni zgadzamy się z jej sformułowaniem, że „OZE (...) powinno z jednej strony preferować rozwiązania zapewniające maksymalną dyspozycyjność, a z drugiej szerzej odzwierciedlać potrzeby lokalne, związane np. z gospodarką odpadami i wykorzystaniem miejscowego potencjału”. Trafna jest także rekomendacja, iż „we wprowadzaniu dywersyfikacji [źródeł energii] pomocne może być substytucyjne traktowanie nowych źródeł energii i wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań. W obszarach słabiej zurbanizowanych ciepło, gaz, jak i elektryczność mogą pochodzić z biogazowni”.

Duże nadzieje wiążemy z działaniami zapowiadanymi w SOR: „wprowadzenie mechanizmów regulacyjnych oraz prawnych zwiększających stabilność pracy źródeł odnawialnych oraz wzrost znaczenia stabilnych źródeł OZE”, „inwestycje w celu wykorzystania lokalnie dostępnych surowców energetycznych i innych zasobów, zgodnie z terytorialnym potencjałem (np. biogaz i biogaz rolniczy, odpady)”, „energetyka rozproszona – projekt mający na celu rozwój wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych na potrzeby społeczności lokalnej”.

Zgłoszony do parlamentu projekt nowelizacji uważamy za w dużej mierze realizujący te intencje (druk sejmowy 2412). Zgadzamy się z zawartą w uzasadnieniu analizą, wedle której „przewidywany na podstawie wprowadzonych instrumentów wsparcia rozwój biogazowni stworzy realną podstawę do lepszego zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego w oczyszczalniach ścieków, na składowiskach odpadów oraz produktów ubocznych produkcji rolnej. Biogazownie przyczyniają się ponadto do poprawy środowiska naturalnego. Należy również podkreślić szczególne zalety biogazowni w...
[pozostało do przeczytania 48% tekstu]
Dostęp do artykułów: