„Gazeta Polska” przeciwko germanizacji część 2

I
W OBRONIE POLSKOŚCI

„Gazeta Polska” zawsze stała na straży narodowego bytu i narodowego ducha. Odważnie występowała w obronie ojczystej ziemi i jej mieszkańców, którzy pozbawieni państwa walczyli o zachowanie swej tożsamości.

JEJ ZAANGAŻOWANIE W KWESTIE WYNARADAWIANIA POLAKÓW dało się odczuć szczególnie w drugiej połowie XIX stulecia, gdy eskalacja polityki germanizacyjnej osiągnęła swoje apogeum. Z niepokojem obserwowała wzrastającą potęgę Prus, które stanęły na czele jednoczących się Niemiec. Zatrważała ją pogarszająca się z dnia na dzień sytuacja rodaków znajdujących się pod twardymi rządami żelaznego kanclerza Otto von Bismarcka, a potem jego następcy, Bernharda von Bülowa, który w 1887 r. wyraził nadzieję, iż przyszły konflikt zbrojny pozwoli na wypędzenie Polaków z ich ziem zagarniętych przez Niemcy. „Gazeta Polska” biła wtedy na alarm, donosząc o skutkach akcji germanizacyjnej prowadzonej ze szczególną bezwzględnością na terenie zaboru pruskiego. „Obok nas [...] odbywa się jeden z najtragiczniejszych aktów, jakiego nie znają dzieje powszechne – pisał Bolesław Lutomski w publikowanym na łamach „Gazety Polskiej” cyklu artykułów „Spostrzeżenia poznańskie”, mając na myśli „ów akt tragiczny, którego sceną jest Wielkopolska”. To z tej części ziemi ojczystej, a także z Prus Zachodnich i Górnego Śląska, napływały bez końca przerażające wieści o „środkach prześladowczych i gwałtach brutalnych rozjuszonych Niemców”, którzy usilnie dążyli do zdławienia polskości – zarówno w sferze społeczno-ekonomicznej, jak i w sferze życia duchowego. Wystarczyło dostać się do Poznania, by zobaczyć bataliony piechoty pruskiej maszerujące ulicami w niezmąconym szyku, regularnym i miarowym krokiem, co publicyście „Gazety Polskiej” przypominało nieodparcie „odwieczny [...] marsz wszystkich Niemców na Wschód, »Drang nach Osten«” i było żywym odbiciem zażartej walki przeciwko naszemu narodowi, której punkt kulminacyjny przypadł na...
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: