Kiedy Trwam będzie silna jak TVN

Nie mam nic prze­ciw­ko udzia­ło­wi po­li­ty­ków w tych ak­cjach. Wręcz prze­ciw­nie, są­dzę, że jest to w ja­kimś sen­sie ich obo­wią­zek. Ostat­nio jed­nak po­ja­wił się pro­blem, któ­ry mnie szcze­rze za­nie­po­ko­ił. Gru­pa po­li­ty­ków zwią­za­na ze Zbi­gnie­wem Zio­bro pod­ję­ła próbę za­mia­ny te­go ru­chu w for­mę wspar­cia dla wła­snej par­tii. Efekt te­go mo­że oka­zać się opła­ka­ny. Bio­rąc pod uwa­gę son­da­że, po­par­cie dla Ja­ro­sła­wa Ka­czyń­skie­go jest dzie­sięć ra­zy więk­sze niż dla Zio­bry. Gdy­by ak­cja Zio­bry się po­wio­dła, zna­czą­ce­go po­par­cia mu wca­le nie przy­bę­dzie, ale ok. 90 proc. bio­rą­cych udział w tych mar­szach po­czu­je, że nie jest u sie­bie. To z ca­łą pew­no­ścią da argu­ment wła­dzy, by Te­le­wi­zja Trwam żad­nej kon­ce­sji nie do­sta­ła. Zbi­gnie­wo­wi Zio­brze się nie dzi­wię – je­go par­tia do­go­ry­wa i chwy­ta się każ­dej spo­sob­no­ści, by prze­trwać. Tyl­ko czy wol­no mu na­ra­żać ta­ki ka­pi­tał, ja­kim jest Ra­dio Ma­ry­ja, dla par­ty­ku­lar­nych ce­lów? W je­go for­ma­cji są na­wet ta­cy po­li­ty­cy, któ­rzy ak­tyw­nie po­dej­mu­ją pró­by skłó­ce­nia na­szych me­diów. Wy­cho­dzą z za­ło­że­nia, że w ten spo­sób bę­dą mo­gli od­cią­gnąć część elek­to­ra­tu Ra­dia Ma­ry­ja od Ja­ro­sła­wa Ka­czyń­skie­go. Po­mysł na­praw­dę z pie­kła ro­dem. Awan­tu­ry po pra­wej stro­nie, po la­tach po­dzia­łów, od­bie­ra­ne są fa­tal­nie. Dzi­siaj nie ma in­ne­go przy­wód­cy niż Ja­ro­sław Ka­czyń­ski.

Sam pa­rę ra­zy w ży­ciu kry­ty­ko­wa­łem PiS. Nie jest to par­tia bez wad, ale każ­dy po­dział od­bie­ra moż­li­wość prze­ję­cia wła­dzy i szybkiego wy­ja­śnie­nia ka­ta­stro­fy smo­leń­skiej. Im bli­żej jej wy­ja­śnie­nia, tym sil­niej­sze bę­dą pró­by dzie­le­nia nas. Re­aguj­my na nie sta­now­czo.

Mo­im naj­waż­niej­szym ce­lem w ży­ciu by­ła bu­do­wa nie­pod­le­głej i sil­nej Pol­ski przy po­mo­cy sa­mych Po­la­ków i do­brych so­ju­szy. Że­by to zro­bić, trze­ba by­ło zmie­nić świa­do­mość na­...
[pozostało do przeczytania 11% tekstu]
Dostęp do artykułów: