LIST OTWARTY: Ochrona środowiska jest konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych

Ochrona środowiska jest konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych. Tymczasem składowiska odpadów komunalnych emitują do atmosfery ogromne ilości niezagospodarowanego biogazu składowiskowego tj. ok. 350 tys. ton/rok  czystego metanu, zatruwając naturalne środowisko. W wielu miejscach Polski społeczności lokalne dotknięte szkodliwymi wyziewami ze składowisk protestują i walczą o prawo do godnego życia w czystym klimacie i zdrowym środowisku. To śmierdzący i  nierozwiązany problem pomimo ustawowego obowiązku odgazowania składowisk odpadów.

Najskuteczniejszym i sprawdzonym w świecie rozwiązaniem tego problemu są instalacje energetycznej utylizacji biogazu składowiskowego. Instalacje te zaliczane są do odnawialnych źródeł energii OZE i stąd uzyskują pomoc publiczną ale de facto są to ogniwa bezpieczeństwa ekologicznego. Niestety w Polsce efektywność energetycznej utylizacji tego biogazu wynosi od wielu lat zaledwie 6 % !!! co obrazuje poniższy wykres sporządzony w oparciu o dane z Ministerstwa Środowiska.

Ten stan rzeczy jest efektem niewystarczającego i niestabilnego systemu wsparcia finansowego dla źródeł OZE opracowanego kiedyś przez Ministerstwo Gospodarki, a naprawianego przez Ministerstwo Energii. Dodatkowo instalacje te nie są w żaden sposób wspierane, jako źródła ograniczające emisję w ramach bezpieczeństwa ekologicznego za które odpowiada Ministerstwo Środowiska.

Inwestorzy wyspecjalizowani w energetycznym zagospodarowaniu biogazu składowiskowego opuścili rynek, a niedobitki wychodzą wyprzedając swoje aktywa i nie ma to nic wspólnego z konsolidacją wytwórców. Z tych samych powodów banki nie chcą w żaden sposób finansować przedsięwzięć związanych z biogazem składowiskowym.

Pomimo tej fatalnej sytuacji Ministerstwo Energii w projekcie rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2018 r. planuje wprowadzić cenę energii z biogazu składowiskowego na zaniżonym poziomie 425 zł/MWh. Cena ta pozostaje w sprzeczności ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska tj. zwiększenia wsparcia dla instalacji biogazu składowiskowego do poziomu pomocy publicznej dla biogazu rolniczego, wyrażonym przy piśmie z dnia 1.02.2017 r. (znak: DGO-I.070.55.2016.ER 271571.701495.592364 w załączeniu) do Pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP oraz przy piśmie z dnia 4.10.2016 r. (znak: DGOI.073.15.2016.AT) do Ministerstwa Energii. Ograniczenie emisji metanu nabiera szczególnego znaczenia w świetle planowanego przez Unię wprowadzenia metanu do systemu handlu emisjami ETS oraz wzrostu opłat za emisję gazów cieplarnianych do 30 EUR/tona CO2.

Wymagany wolumen pomocy publicznej dla prawidłowego funkcjonowania instalacji biogazu składowiskowego OZE jest niewspółmiernie mały w stosunku do wolumenu wsparcia jakie jest udzielane innym technologiom OZE takim jak: wiatr, woda, fotowoltaika, biomasa, współspalanie, biogaz rolniczy. Aktualnie moc zainstalowana instalacji biogazu składowiskowego wynosi 64 MW, elektrowni wodnych ok. 1 000 MW, słynnych wiatraków ok. 5 800 MW, a biogazu rolniczego ok. 103 MW. Stosunkowo małym kosztem można rozwiązać duży problem środowiskowy i społeczny. Pomoc publiczna dla instalacji biogazu składowiskowego to pomoc dla samorządów miast i gmin w misji ochrony środowiska i likwidacja konfliktów społecznych.

Pełna treść listu TUTAJ

Podpisz się pod listem TUTAJ