Zarząd PKP S.A.

Nawiązując do artykułu Magdaleny Michalskiej i Piotra Lisiewicza pt. „Totalna wojna w PKP” z dnia 2 września 2015 r., w którym zamieszczono nieprawdziwe, nieprecyzyjne i godzące w dobre imię PKP S.A. informacje wymagające sprostowania, informujemy, że: Nieścisłą jest informacja, że „10 września rozstrzygnie się, czy w Polsce staną pociągi”. PKP S.A. sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP oraz zarządza nieruchomościami, w tym dworcami kolejowymi w obszarze m.in. modernizacji, utrzymania czystości, ochrony, wynajmu powierzchni komercyjnych, nie zaś w zakresie odprawiania pociągów. Spółka nie świadczy usług przewozowych, ani też nie jest zarządcą linii kolejowych. Ewentualny strajk w PKP S.A. zatrudniającej 2 tys. osób nie miałby zatem żadnego wpływu na ruch pociągów....