Grzegorz Małecki

Głównym zadaniem służb specjalnych w demokracjach zachodnich jest wsparcie rządu w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących bezpieczeństwa państwa oraz przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń uznanych przez władze za najistotniejsze dla interesów państwa. Wsparcie to polega na dostarczaniu wiedzy niedostępnej innym podmiotom, dotyczącej osób, zdarzeń i procesów, które mogą negatywnie wpływać na strategiczne, polityczne i gospodarcze interesy państwa zarówno w kraju, jak i za granicą. Rolą służb jest nie tylko monitorowanie ryzyk, ale także rozpoznawanie szans dla realizacji skutecznej polityki oraz zapewnienia dobrobytu obywatelom. Miejsce służb Warunkiem wypełniania tak zdefiniowanej roli przez służby jest ich prawidłowe wkomponowanie w struktury państwa, które gwarantuje...
Po ośmiu latach rządów koalicji PO–PSL polskie służby specjalne znajdują się w głębokim kryzysie. Wszelkie wady i braki systemowych rozwiązań uwidoczniły się zwłaszcza w ostatnich latach, prowadząc w efekcie do całkowitej marginalizacji ich roli w procesie kierowania państwem, w rozpoznawaniu i zwalczaniu najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa kraju oraz przestępstw godzących w jego interesy Wypracowany i doskonalony w okresie rządów PiS model kierowania i koordynacji działalności służb został beztrosko zniszczony w 2008 r., pozostawiając je bez kluczowego ogniwa, swoistego mózgu w postaci urzędu ministra koordynatora wraz z podległym mu aparatem, odpowiedzialnego za programowanie, monitorowanie i koordynowanie ich działalności w skali całej administracji państwowej. W efekcie...