Dariusz Gulczyński

Wymóg dekarbonizacji mylony jest bardzo często z ograniczaniem użycia węgla w energetyce. Tymczasem w kontekście gospodarki energetycznej zjawisko to oznacza zmniejszanie emisji dwutlenku węgla W ustaleniach z Kioto oraz założeniach „pakietu unijnego 3 x 20” używano pojęcia low emission (zmniejszonej emisji), z czasem pod wpływem różnych środowisk zamieniono je na low carbon (mniej węgla). Celem było ograniczanie emisji CO2 oraz  szkodliwych związków chemicznych i pyłów do atmosfery, a nie rezygnacja z wykorzystania węgla.  Art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stwierdza, że każdy kraj członkowski ma prawo do własnego miksu energetycznego, czyli mieszanki różnych paliw do produkcji energii. Dlaczego zatem tworzy się złą atmosferę wokół węgla?  Nie chcemy...