Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Pożyczki jako wsparcie finansowe KOWR

mat. pras.
mat. pras.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich, a także wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa,  w 2018 roku uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 

Pożyczki są udzielane przez KOWR jako wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich, z przeznaczeniem środków na finansowanie działań innowacyjnych lub rozwojowych związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, hodowlą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym.

Beneficjentami realizowanego mechanizmu są rolnicy indywidualni prowadzący gospodarstwa rodzinne, w których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Pożyczka może zostać przyznana w kwocie nie wyższej niż 500 tys. zł. i 80 proc. kosztów planowanego przedsięwzięcia, pozostałe co najmniej 20 proc. kosztów to wkład własny wnioskodawcy. 

W 2021 roku na ten cel przeznaczone jest 10 mln. zł. 

Warunkiem uzyskania pożyczki jest: 

  • złożenie wniosku o udzielenie pożyczki do OT KOWR, 
  • posiadanie zdolności kredytowej i płynności finansowej, 
  • wniesienie stosownego zabezpieczenia,
  • wpłata opłaty prowizyjnej w wysokości 1 proc. wartości pożyczki. 

Oprocentowanie pożyczek jest zmienne i stanowi równowartość stopy bazowej ogłaszanej w Komunikacie Komisji Europejskiej powiększonej o 1 punkt procentowy. Okres spłaty pożyczek wynosi 6 lat (z możliwością wydłużenia do 10 lat), na podstawie ustalonego harmonogramu w miesięcznych, kwartalnych lub rocznych terminach płatności poszczególnych rat.

Pożyczka nie zostanie przyznana m.in. na:

  • spłatę innych zobowiązań wnioskodawcy, np. wcześniej zaciągniętych innych pożyczek czy kredytów itp.,
  • przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Wniosek o udzielenie pożyczki rozpatrywany jest przez Komisję ds. pożyczek w trybie naboru ciągłego do wyczerpania alokacji.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl w zakładce POŻYCZKI