Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Bankowe wsparcie polskich rolników. Preferencyjne kredyty dla producentów rolnych

FOT. ADOBE STOCK / mat. pras.
FOT. ADOBE STOCK / mat. pras.

Producenci rolni mogą ubiegać się w Banku Pekao S.A. o kredyt płynnościowy z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Kredyt – przeznaczony dla rolników na podtrzymanie płynności finansowej ze względu na ograniczenia na rynku rolnym spowodowane rosyjską agresją na Ukrainę – udzielany jest na preferencyjnych warunkach. Jego oprocentowanie wynosi jedynie 2 proc. w skali roku.

Nowy produkt finansowy oferowany przez Pekao polskim rolnikom to efekt podpisanej przez bank umowy o współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Strategiczna współpraca między Pekao a ARiMR umożliwi skuteczne wsparcie sektora rolnego w Polsce. Naszym celem jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tej branży, a partnerstwo pozwoli zapewnić szeroki zakres usług finansowych, które są dostosowane do potrzeb rolników. Razem z Agencją dążymy do zapewnienia efektywnego i skutecznego wsparcia oraz jednocześnie zrównoważonego rozwoju polskiej wsi – podkreśla Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.

Współpraca Pekao z ARiMR pozwoli na zaoferowanie pomocy finansowej producentom rolnym potrzebującym środków finansowych umożliwiających m.in. zakup nasion wybranych zbóż, warzyw, owoców oraz traw, jak również sadzonek dla gospodarstw szkółkarskich, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi wojną w Ukrainie. Wsparciem zostaną objęte także przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu zbóż oraz skupu oraz mrożenia owoców miękkich.

Kredyt płynnościowy z dopłatami ARiMR

Pierwszym produktem wprowadzonym w ramach podpisanej umowy jest kredyt płynnościowy dla producentów rolnych z dopłatami ARiMR. Jest on przeznaczony dla rolników na podtrzymanie płynności finansowej ze względu na ograniczenia na rynku rolnym spowodowane rosyjską agresją na Ukrainę. Mogą się o niego ubiegać producenci rolni działający w obszarze upraw rolnych, roślin wieloletnich, rozmnażania roślin i obróbki nasion, a także chowu i hodowli zwierząt. 

Pozyskane środki mogą zostać przeznaczone na uregulowanie zobowiązań finansowych, które są związane z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz zapewnienie bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności poprzez zakup m.in. materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów, środków ochrony roślin, paliw na cele rolnicze, materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli, jak również inwentarza żywego, pasz dla zwierząt gospodarskich czy matek pszczelich.

Atrakcyjne warunki, preferencyjne oprocentowanie 

Co istotne, od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego. Kwota kredytów nie może jednak przekroczyć: 100 tys. zł, gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych, 200 tys. zł – w przypadku gospodarstwa o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych oraz 400 tys. zł dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 100 ha.

Oprocentowanie kredytu dla rolnika wynosi jedynie 2 proc. pożyczonej kwoty w skali roku. Pozostałą kwotę pokrywa ARiMR. Dopłaty do oprocentowania kredytu mogą być stosowane w okresie kredytowania, licząc od daty zawarcia umowy kredytu, przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy. Jak informuje bank, kredyt może być udzielany do 31 grudnia 2023 roku. 

Finansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Umowa o współpracy pomiędzy Bankiem Pekao a ARiMR obejmuje także wsparcie finansowe na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej oraz przetwórstwie produktów rolnych. W jej zakres wchodzi również tworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych prowadzonych przez młodych rolników oraz wznowienie produkcji w gospodarstwach, w których wystąpiły straty spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

– Pomoc oferowana w ramach współpracy banku z Agencją Restrukturyzacji Modernizacji i Rolnictwa stanowi wartościowe wsparcie dla rolników. Dzięki pomocy finansowej będą oni mieli dostęp do zasobów niezbędnych do modernizacji swoich gospodarstw oraz zwiększenia efektywności produkcji. W najbliższym czasie wprowadzimy także kredyt skupowy – na poprawę płynności finansowej dla podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, lub skupu lub mrożenia owoców miękkich – wskazuje Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw. 

W praktyce wsparcie finansowe inwestycji polega na: stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych na sfinansowanie części kosztów inwestycji, udzieleniu gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów przeznaczonych na sfinansowanie części kosztów inwestycji, a także częściowej spłacie kapitału kredytów przeznaczanych na sfinansowanie kosztów zakupu użytków rolnych. Inną formą wsparcia może być stosowanie dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód. Możliwe jest także udzielenie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów, przeznaczonych na sfinansowanie kosztów działalności.

Więcej informacji na temat oferty dla producentów rolnych można uzyskać w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na stronie internetowej www.pekao.com.pl.

Autor: