Regulamin Prenumeraty Pakietów

Regulamin Prenumeraty Pakietów

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie http://www.gazetapolska.pl zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.

Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.

Usługodawca zastrzega, iż Serwis nie jest elektroniczną wersją wydawanego przez niego tygodnika pod tytułem ”Gazeta Polska”.

Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

II DEFINICJE

Usługodawca – Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000220368,                              NIP: 521-052-44-33, Regon: 010058701.

Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem.

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.

III ZAKRES USŁUG

Usługami oferowanymi w ramach Serwisu jest udostępnianie bezpłatnie fragmentów i płatnie całości tekstów tygodnika pod tytułem „Gazeta Polska”.

Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych.

Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.

Oferta prenumeraty elektronicznej zawiera 3 rodzaje pakietów: Pakiet Złoty, Pakiet Srebrny, Pakiet Brązowy. Ceny pakietów są dostępne w serwisie pod adresem: http://gazetapolska.pl/cennik.html. Dostęp do pakietów zostanie udzielony automatycznie po dokonaniu zakupu.

4.1 Pakiet Złoty zawiera dostęp do:

tekstów Gazety Polskiej Codziennie (tablet, smartfon, PC, pdf).

tekstów Gazety Polskiej (tablet, smartfon, PC).

tekstów Niezależnej Gazety Polskiej Nowe Państwo (tablet, smartfon, PC)

bezpłatny dostęp do archiwum Gazety Polskiej Codziennie, Gazety Polskiej, Niezależnej Gazety Polskiej Nowe Państwo

Pakiet Srebrny zawiera dostęp do:

tekstów Gazety Polskiej Codziennie (tablet, smartfon, PC, pdf).

tekstów Gazety Polskiej (tablet, smartfon, PC).

bezpłatny dostęp do archiwum Gazety Polskiej Codziennie oraz Gazety Polskiej.

4.3 Pakiet Brązowy zawiera dostęp do:

tekstów Gazety Polskiej (tablet, smartfon, PC).

tekstów Niezależnej Gazety Polskiej Nowe Państwo (tablet, smartfon, PC)

bezpłatny dostęp do archiwum Gazety Polskiej oraz Niezależnej Gazety Polskiej Nowe Państwo.
 

IV WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:

1) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
2) przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o nie mniejszych parametrach;

Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, Adobe Flasz Player, Adobe Acrobat Reader oraz akceptacji cookies.

 
 
V ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie).

Zawarcie umów świadczenia płatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.

Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę, które następuje poprzez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.

VI PŁATNOŚCI

Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej niezwłocznie po jej zaksięgowaniu odpowiedniej opłaty dokonanej przez Usługobiorcę.

Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie.

Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu Dotpay.pl, obsługiwanego przez Dotpay S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wielickiej 72, KRS 0000296790, NIP: 6342661860, REGON: 240770255.

Płatności za pośrednictwem systemu Dotpay.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Dotpay S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

Usługodawca w Serwisie udostępnia Usługobiorcom w panelu „Moje Konto” odpowiedni link do dokonania płatności za subskrypcję.

Dane z linku są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu Dotpay.pl,

Usługobiorca po kliknięciu linka transakcji w Serwisie jest automatycznie przekierowany na stronę płatności online serwisu Dotpay.pl

W celu dokonania płatności Usługobiorca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w linku transakcji lub w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system Dotpay.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

VII PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.

Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.

Korzystając z Serwisu Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego.

Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.

Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.

Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Zasady korzystania z utworów wykraczającego poza ramy dozwolonego użytku określa odrębny regulamin.

Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Usług płatnych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę prawdziwego adres e-mail, tj. takiego pod którym odbiera on korespondencję elektroniczną co jest niezbędne do założenia konta w Serwisie.

Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy podany w Serwisie. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę zostały doręczone.

Usługobiorca Usług wymagających zarejestrowania dokonując rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Serwisie.

IX ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;
2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
3) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
4) za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż w domenie http://www.gazetapolska.pl do których linki umieszczono w Serwisie.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.

X PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

adres poczty elektronicznej,

adres IP

Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):

oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,

informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,

informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

Usługobiorca Usług wymagających rejestracji realizuje prawo, o którym mowa w ust. 8 powyżej, korzystając ze swojego konta w Serwisie.

Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

Przeglądarka internetowa Uslugobiorcy może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku komputera Usługobiorcy. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do poprawnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności autoryzacji w Serwisie.

Usługodawca informuje, że za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o. przechowuje pliki „cookies” na komputerze Usługobiorcy w celu:

Utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła,

Dopasowanie serwisów do potrzeb użytkowników.

 
XI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.

Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:

1)    w przypadku Usług wymagających rejestracji - nazwę konta (login),
2)    w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail Usługobiorcy, podany Usługodawcy.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.

Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

XII ROZWIĄZANIE UMOWY

Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa odpłatna, niezależnie od tego, czy do jej zawarcia wymagana była rejestracja w Serwisie.

Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie. Wypowiedzenie wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Usługobiorcę z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie i wiąże się z usunięciem wszelkich danych Usługobiorcy z bazy danych Usługodawcy.

Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.

Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej podany na odpowiedniej stronie kontaktowej Serwisu.

Regulamin wchodzi w życie dnia 13 maja 2013 r.