Moc zielonej energii. Transformacja gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski

mat. pras.
mat. pras.

Rok 2020 był dla Grupy PGE czasem bardzo intensywnych prac nad przygotowaniem Grupy na wyzwania związane z transformacją energetyczną. W październiku 2020 roku PGE zaprezentowała Strategię Grupy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050. Wyznacza ona zielony kierunek zmian w sektorze, które zagwarantują bezpieczeństwo energetyczne Polski. 

Branża energetyczna w Polsce stoi przed dwoma kluczowymi wyzwaniami. Z jednej strony niezbędne są inwestycje w polskie źródła odnawialne, z drugiej strony natomiast koniecznością jest posiadanie stabilnych źródeł energii. Aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polsce, muszą zaistnieć odpowiednie warunki dla rozwoju energetyki. W tym celu konieczne jest stworzenie strategicznej rezerwy energetycznej zarządzanej przez Skarb Państwa i równoległe inwestowanie przez spółki z branży w odnawialne źródła energii. Do momentu wybudowania elektrowni jądrowej energetyka konwencjonalna będzie podstawą strategicznej rezerwy energetycznej, będącej niezbędnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. 

Transformacja energetyczna w kierunku nisko i zeroemisyjnym przewiduje inwestycje w źródła odnawialne. Zgodnie z założeniami Polityki Energetycznej Polski w 2030 roku moc zainstalowana na Bałtyku ma osiągnąć ok. 5,9 GW, a w 2040 roku ok. 11 GW. Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 2,5 GW oraz kolejny 1 GW po 2030 roku. Wyprodukowana w ten sposób energia elektryczna trafi do 5 milionów odbiorców. Do 2030 roku Grupa PGE zamierza także osiągnąć moc 3 GW w fotowoltaice oraz rozbudować portfel lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW. Wielkoskalowym projektom będzie towarzyszyć komplementarny program magazynowania energii na co najmniej 0,8 GW. 

Inwestycje w odnawialne źródła energii są częścią regionalnych planów sprawiedliwej transformacji w kompleksach energetycznych Grupy PGE w Bełchatowie i Turowie. Przygotowana przez PGE „Koncepcja transformacji regionu Bełchatów” zawiera projekty inwestycyjne, służące ograniczeniu negatywnych skutków społecznych dla regionu. Planowana wartość nakładów inwestycyjnych w pierwszym etapie to 4,5 mld zł. W Turowie natomiast PGE ma w planach przeprowadzenie inwestycji na kwotę 2,3 mld zł. Ważnym elementem transformacji tych regionów będzie również szeroki program przekwalifikowania pracowników energetyki konwencjonalnej w kierunkach związanych z rozwojem nisko i zeroemisyjnych źródeł energii. Jedno z centrów rozwoju zawodowego zostanie powołane jeszcze w tym roku w Bełchatowie.