Regulamin konkursu Ograj Resortowe Dzieci

Regulamin konkursu Ograj Resortowe Dzieci
 
 Rozdział I. Postanowienia ogólne. 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Ograj resortowe Dzieci” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Filtrowej 63 lok 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220368, REGON 010058701, NIP: 521-052-44-33, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa w okresie od dnia 06-05-2015r. do dnia 13 maja 2015 r.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gazetapolska.pl, oraz w siedzibie Organizatora: Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o. ul. Filtrowa 63 lok 43; 02-056 Warszawa.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu, a przystępujący do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 
Rozdział II. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 
1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, zwane dalej „Uczestnikami”.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć współpracownicy, pracownicy i członkowie organów władz Organizatora Konkursu.
3. Warunkiem udziału przez Uczestnika w Konkursie jest wykonanie obowiązków, o których mowa w Rozdziale III niniejszego Regulaminu oraz złożenie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na potrzeby Konkursu, wypełniając poprawnie opublikowany kupon.
 
Rozdział III. Zasady i przebieg Konkursu. 
1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie poprawnej, merytorycznej odpowiedzi na dwa z dwóch opublikowanych pytań na łamach dziennika Gazety Polskiej Codziennie dotyczących książki autorstwa Doroty Kani, Jerzego Targalskiego, Macieja Marosza pt.:„Resortowe Dzieci – Media”.
2. Odpowiedzi na pytania, zwane w dalszej części regulaminu również Pracą Konkursową należy przesyłać w terminie  od dnia 13 maja 2015r. do dnia 22 maja 2015r. drogą pocztową z oznaczeniem Konkurs GP wraz z wypełnionym kuponem opublikowanym w dzienniku Gazeta Polska następującymi danymi
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu kontaktowego,
e) oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i na potrzeby Konkursu
 
3. Przeslanie odpowiedzi do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i wyrażeniem zgodę na jego postanowienia oraz na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 
4. Wyboru najbardziej merytorycznych Pracy Konkursowej dokonuje Kolegium Redakcji na spotkaniu redakcyjnym.
5. Po przeczytaniu i ocenie wszystkich Prac konkursowych Redakcja w terminie do dnia 10 czerwca 2015r. wybierze trzydzieści poprawnych i najbardziej merytorycznych odpowiedzi, których autorzy zostaną Zwycięzcami Konkursu.
6. Lista Zwycięzców Konkursu (imię, pierwsza litera nazwiska, miejscowość zamieszkania) zostanie opublikowana na łamach tygodnika Gazeta Polska oraz na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.gazetapolska.pl w terminie do dnia 10 czerwca 2015 r. Dodatkowo Organizator Konkursu zawiadomi Uczestnika o zwycięstwie w Konkursie za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub kontaktu telefonicznego.
 
Rozdział IV. Ograniczenia. 
1. Organizator Konkursu zastrzega, iż niedozwolone jest zgłaszanie Pracy Konkursowej, która zawiera treści zakazane przez powszechnie obwiązujące przepisy prawa, naruszającej dobre obyczaje lub prawa osób trzecich, w szczególności:
 
1) stanowi zakazaną lub nieuczciwą reklamę w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.),
2) była wcześniej opublikowana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w tym udostępniona w Internecie lub zgłoszona do innego konkursu,
3) zawiera dane osobowe osób trzecich,
4) zawiera treści wulgarne lub obraźliwe,
5) narusza dobra osobiste osób trzecich,
6) narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich,
7) promuje, zachęca lub instruuje w zakresie czynów zabronionych,
8) może stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego realizowany jest Konkurs,
9) nawołuje do nienawiści lub dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wiek, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obraża uczucia religijne lub kwestionuje bezwyznaniowość, propaguje ideologie nazizmu, faszyzmu, komunizmu, apartheidu lub kwestionuje prawdę historyczną.
2. Każdy z Uczestników Konkursu może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową.
3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu wyłącznie Pracę Konkursową, którą sam napisał, co oznacza, że jest jej autorem i przysługują mu do Pracy Konkursowej wszelkie prawa autorskie. Zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu stanowi potwierdzenie, że Uczestnik posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do tej Pracy Konkursowej.
6. W wypadku nadesłania przez różnych Uczestników Konkursu jednakowych Prac Konkursowych, zgłoszenia te nie będą uwzględnione.
 
Rozdział V. Nagrody. 
1. Nagrodą przewidzianą dla każdego Zwycięzcy Konkursu jest książka autorstwa Doroty Kani, Jerzego Targalskiego, Macieja Marosza pt.: ”Resortowe Dzieci – Służby”
2. Zwycięzca Konkursu jest uprawniony do otrzymania nagrody pod warunkiem złożenia Organizatorowi Konkursu poprawnie wypełnionych danych na kuponie konkursowym.
3. Zwycięzca Konkursu jest uprawniony do wskazania wybranej przez siebie osoby (zwanej dalej „Osobą Wskazaną”), która otrzyma nagrodę zamiast niego. Warunkiem otrzymania nagrody przez Osobę Wskazaną jest złożenia Organizatorowi Konkursu, w terminie do dnia 9 czerwca 2015r. pisemnego oświadczenia o odbiorze nagrody wraz ze wskazaniem numeru PESEL i NIP, adresu zamieszkania.
4. Osoba uprawniona do odbioru nagrody może złożyć pisemne oświadczenia o rezygnacji z nagrody. W razie rezygnacji z odbioru nagrody Zwycięzca Konkursu lub Osoba Wskazana nie są uprawnieni do żądania przyznania ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego w miejsce nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę Konkursu lub Osobę Wskazaną z odbioru nagrody lub nieskorzystania przez Zwycięzcę Konkursu z prawa przekazania nagrody Osobie Wskazanej, nagroda zostanie przyznana przez Komisję Konkursową Uczestnikowi Konkursu, którego Praca Konkursowa została uznana przez Komisję Konkursową za kolejną najciekawszą z prac zgłoszonych w Konkursie. Do tak wyłonionego Zwycięscy Konkursu stosuje się wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące warunków odbioru nagrody, wyboru Osoby Wskazanej oraz rezygnacji z nagrody i przejścia prawa do odbioru nagrody na kolejnego wyłonionego Zwycięzcę Konkursu.
5. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora Konkursu na adresy wskazane przez Zwycięzców Konkursu przy zgłaszaniu Prac Konkursowych lub adresy wskazane później w formie pisemnej.
6. Zwycięzca Konkursu czy Osoba Wskazana nie mają prawa do zastrzegania sobie szczególnych właściwości nagrody, ani domagania się jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w miejsce nagrody Głównej w przypadku jej nieodebrania.
7. Kolegium Redakcyjne sporządzi protokół z przebiegu Konkursu.
 
Rozdział VI. Dane osobowe. 
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, podane przez nich zgodnie z zapisami Regulaminu, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przyznania i wydania nagrody. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), a w przypadku Zwycięzców na opublikowanie na stronie internetowej Organizatora listy zawierającej dane Zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
3. Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, że ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
4. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
5. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmianę innych danych uniemożliwiającą prawidłowe zawiadomienie Uczestnika lub odebranie nagrody.
 
Rozdział VII. Odpowiedzialność Organizatora 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub niedokładnych danych w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie lub zmianę przez Uczestnika Konkursu jego danych i wynikającą z tego niemożność odbioru nagrody.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść Prac Konkursowych przesłanych przez Uczestników, w szczególności za sprzeczność Prac Konkursowych z postanowieniami rozdz. IV Regulaminu. W przypadku Prac Konkursowych naruszających postanowienia Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ich usuwania lub uniemożliwienia dostępu do nich, a tym samym wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
Rozdział VIII. Reklamacje. 
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej bezpośrednio na adres siedziby Organizatora Konkursu lub mailowo na adres reklama@gazetapolska.pl w trakcie trwania Konkursu oraz przez 7 dni od jego zakończenia.
2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania oraz dokładny opis stanu faktycznego, będącego przyczyną złożenia reklamacji.
3. Postępowanie reklamacyjne trwa do 7 dni, liczonych od dnia wpłynięcia reklamacji do Organizatora.
4. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie.
 
Rozdział X. Postanowienia końcowe. 
1. W przypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
2. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy według miejsca siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmian Regulaminu, o czym Organizator powiadomi Uczestników w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora (www.gazetapolska.pl). Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na prawa uprzednio nabyte przez Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia przed datą zmiany Regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04-05-2015r.